Planet – Risorse e Territorio – L’energia. GIGS toolkit